OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC PACJENTÓW

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PRZYCHODNIA „ROKITNICA:” z siedzibą w Zabrzu ,ul.Budowlana 28 . 32 272 25 92, 509 809 931  e-mail biuro@przychodnia-rokitnica.pl

Dane osobowe osób upoważnionych są przetwarzane w celu realizacji upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta, udzielonych mu świadczeń zdrowotnych oraz uzyskiwania jego dokumentacji medycznej.  Dane pacjenta są przetwarzane w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, leczenia pacjentów, wykonywania zabiegów, badań laboratoryjnych, diagnostycznych, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,

Zarządzania procesem udzielania świadczeń odbywają się na podstawie:

  • 6 ust. 1 lit.c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. Z art. 25 pkt. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn. 6 listopada 2008 r oraz art. 10 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności weryfikację danych podczas telefonicznego i osobistego umawiania wizyty.
  • 3 ust.1 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 w celu udzielania świadczeń zdrowotnych
  • 9 ust 2 lit h RODO w zw. Z art. 24 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn 6 listopada 2008 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn 9 listopada 2015 w spr. rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
  • 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności w szczególności telefonicznego potwierdzenia lub odwołania wizyty lekarskiej.
  • 6 ust. 1 lit. c RODO w zw z art.74 ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości w celu przetwarzania dokumentacji księgowo-podatkowej w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie rachunków za wykonane usługi co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być:

  • Laboratoria analityczne,
  • Biuro księgowe,
  • Firma obsługi komputerowej.

Dane będą przechowywane  przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej.

Na podstawie art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dn 27 kwiecień 2016 r w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) każdy pacjent ma prawo :

–  do dostępu swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
–  wnieść sprzeciw wobec przetwarzania a także ma prawo do przenoszenia danych
–  cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa i konieczne jest do udzielenia świadczeń zdrowotnych. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych. Podanie numeru telefonu, adresu e-mail jest dobrowolne a jego niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odwołania wizyty w sytuacjach tego wymagających